HÌNH ẢNH

Nguyễn Thanh Giang Slideshow

Vợ chồng NTG tiếp Phó Đại sứ JOHN S. BOARDMAN và Tham tan Chinh tri MARC E. KNAPPER Đại sứ quán Hoa Kỳ tại nhà     Nguyễn Thanh Giang và Đỗ Nam Hải bên lăng mộ Phan Châu Trinh    Nguyễn Thanh Giang và luật sư TRAN LAM

 

Nguyễn Thanh Giang và nhà cách mạng lão thành Nguyễn Hộ     Nguyễn Thanh Giang và nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ    Nguyễn Thanh Giang và bác sĩ  Phạm Hồng Sơn

 

Nguyễn Thanh Giang, Vũ Thuý Hà (vợ Phạm Hồng Sơn), Kim Ngân (vợ Nguyễn Vũ Bình), Nguyễn Khắc Toàn    Vợ chồng Hà Sỹ Phu, Nguyễn Thanh Giang, đại tá Nguyễn Thế Kỷ    Chữ ký Quốc Hội Mỹ

 

       

 

       

 

       

 

       

 

           

 

        Với Nguyễn Vũ Bình    Với nhà văn Phạm Đình Trọng

Thăm vợ nhà cải cách Kim Ngọc