Tặng ông Chủ nhiệm tập san Tổ quốc

tác giả “Suy tư và Ước vọng”Tổ Nhân
quốc dân
vẫn còn
suy ước
tư : vọng :

đất trời
Việt Nam
dân quan
không hết
nô đế
lệ vương
mãi ! thôiHÀ SỸ PHU