Đại tá Nguyễn Trần Thiết      

Nhà văn

Chất Việt Nam

 

Hoằng Hoá quê choa có Thanh Giang

            Chút chít Cống Quỳnh :  Giỏi - Nghịch – Ngang

            Vua, quan, bà Chúa đều không sợ

            Sợ : Trẫm băng hà, Trạng vẫn oan.

 

            Mừng Giang : Viện sỹ Viện Hàn lâm

            Tài - Đức song toàn, đẹp chữ Tâm

            “ Bút Động Hữu Thần ” *, nhà nho dặn

            Đứng thẳng, tự hào -  Chất Việt Nam

 

                                          Hà Nội  02 tháng 8 năm 1998

                               Nguyễn Trần Thiết

                                    Hoằng Trung- Hoằng Hoá- Thanh Hoá

 

Đính kèm là bốn chữ nho “ Bút Động Hữu Thần ”  do bác Lê Xuân Hoà - nhà thư pháp học hàng đầu Việt Nam đề tặng