Ngô Thức

Nguyên Liên khu uỷ viên Liên khu 4

Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính

            ĐỤC  HAY TRONG                         

 

        Ngài Tổng Phiêu sang thăm Trung Quốc    

        Cùng Tổng Giang đàm luận chuyện gần xa

        Cái gì cũng sáng ra

        Duy chỉ một chữ Giang là chưa tỏ

        Dưới dòng sâu, biết đâu là trong, đục?

 

        Nước mã hồi, vừa đặt chân xuống đất

        Lệnh vội truyền:” Bắt, bắt, bắt Thanh Giang! ”

 

        Đâu phải là chuyện chính trị, chính em

        Cốt nghiên cứu chuyện sông trong, sông đục

        -  Giang Trạch  - Tiếng Việt đọc trệch là Sông Đục

        -  Thanh Giang  - Người Tàu hiểu ấy Sông Trong

 

         Ngài Tổng lúc lắc cái đầu

                        Bên tả có Phạm Thế Duyệt

                        Bên hữu có Nguyễn Đức Bình

         Họ đủ tài biến đục thành trong

         Lại thừa phép biến trong thành đục

                                          *

         Cơn thịnh nộ sục sôi cả nước

         Lan nhanh khắp cả hoàn cầu

         Lệnh vội truyền: “ Thôi mau thả Thanh Giang!

         Ai hiểu đục – trong thế nào tuỳ ý ”

 

                                                                          Ngô - Thức