Phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang

 về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

viếng thăm Đức Giáo Hoàng

Ngày 24 tháng 1 năm 2007, nhà báo Pháp Jerome Boruszewski từ Campuchia đã thực hiện cuộc phỏng vấn viễn liên với TIến sỹ Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội về chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng cuả Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Sau đây là các câu hỏi và trả lời :
 

Jerome Boruszewski: What do you think about the visit of the Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung in the Vatican on Thursday ?

Nguyen Thanh Giang: As all of the Vietnamese people I’m very agree with the visit of Prime Minister of Vietnamese Government Nguyen Tan Dung to Vatican.

       I think that it is better if this event were happened before.

Jerome Boruszewski:  Why does the Vietnamese State try to have better relations with the Holly See ? What are the hidden reasons up to you ? What’s the strategy of the Vietnamese Government ?

Nguyen Thanh Giang: Perhaps, up to now the leaders of the Vietnamese Communist Party have to recognize the aspiration not only six million Vietnamese Catholics , but also the aspiration of all Vietnamese people. Moreover, the Vietnamese leaders have so to do   ( promoting the relation with Vatican ) to integrate better into the world.

      I think that the Vietnamese leaders have to do many better to eliminate the prejudice seeing the Christians as the culprits for the French colonialism in Vietnam.

      I profoundly grateful many priests as Alexandre De Rhode, who had contributed many force to create the official Vietnamese writing system following the rules of Roman alphabet.

Jerome Boruszewski: It is often said that the situation of Christians has improved those last years in Vietnam. What do you think ?

Nguyen Thanh Giang: Yes, the problem of freedom and democracy for Vietnamese people in general and for the religion in specially are promoted in some last years. But the situation is not considered as fully adequated, because the Vietnamese leaders have to actually respect the right of Vatican in the nomination for the Catholics priests, and recognize officially the organization of Free-Buddish, headed by the Most Venerable Thich Quang Do.

Jerome Boruszewski:  Can the re-establishment of the diplomatic relations with the Vatican improve the situation and the freedom of religion for the Vietnamese Catholics and the Vietnamese Protestants in Vietnam ?

Nguyen Thanh Giang:  We can believe that, the re-establishment of the diplomatic relations between Vietnam and the Vatican will improve the situation of freedom of religion for the Catholics and Protestants in Vietnam.

       We hope that, the Vietnamese Communists will make the situation better and better , not only for the expectation of the Catholics and the Protestants, but also for the existence and the reputation of the Communist Party himself.

 

Jerome Boruszewski: Ông nghĩ thế nào về chuyến viếng thăm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Tòa thánh Vatican vào ngày thứ Năm?

Nguyen Thanh Giang: Cũng như tất cả người Việt Nam, tôi rất tán thành chuyến viếng thăm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi nghĩ điều này tốt hơn nếu nó xảy ra sớm hơn.

Jerome Boruszewski: Tại sao chính phủ Việt Nam muốn có một mối quan hệ tốt hơn với Tòa thánh? Theo ông điều này có một lý do tiềm ẩn nào không? Chiến lược của chính phủ Việt Nam về việc này ra sao?

Nguyen Thanh Giang: Có lẽ cho đến bây giờ các nhà lãnh đạo Việt Nam phải lắng nghe nguyện vọng của 6 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo Việt Nam, và cũng là nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Hơn nữa lãnh đạo Việt Nam phải làm điều này (đẩy mạnh quan hệ với Vatican) để hội nhập vào thế giới.

Tôi nghĩ là giới lãnh đạo Việt Nam phải cố gắng nhiều hơn để phá bỏ thành kiến cho rằng Thiên Chúa giáo là tội phạm mở đường cho sự đô hộ Việt Nam của người Pháp.

Tôi rất biết ơn những nhà truyền gíao  như Alexandre De Rhode, người đã đóng góp tích cực trong việc sáng chế  hệ thống viết tiếng Việt dựa theo mẫu tự La Tinh

Jerome Boruszewski: Có dư luận cho rằng công giáo đã được cải thiện nhiều trong những năm qua. Ông nghĩ sao về điều này.

Nguyen Thanh Giang: Vâng, vấn đề về tự do dân chủ cho nhân dân Việt nam nói chung và cho tôn giáo nói riêng đã được cải thiện trong những năm gần đây. Nhưng nó vẫn chưa thật sự đầy đủ, bởi vì các nhà lãnh đạo Việt Nam phải thật sự tôn trọng sự bổ nhiệm hàng giáo phẩm của Vatican, và phải chánh thức công nhận GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của đại lão hòa thương Thích Quãng Độ.

Jerome Boruszewski:Việc nối lại mối quan hệ ngoại giao với tòa thánh có thể cải thiện được tình hình và sự tự do tôn giáo cho Công Giáo và Tin Lành hay không?

Nguyen Thanh Giang: Chúng ta có thể tin tưởng rằng, việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vatican sẽ cải thiện được tình hình cho Công Giáo và Tin Lành. Chúng tôi hy vọng rằng những người CSVN sẽ làm cho tình hình ngày càng tốt hơn, không những chỉ đáp ứng  sự trông đợi của Công Giáo và Tin lành mà còn cho sự tồn tại và uy tín của đảng cộng sản.