Tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa

và 35 năm chiến tranh biên giới Trung –Việt

 

 

NGƯỜI TA NÓI …VÀ TÔI NGHE           

 

Người ta phỉnh phờ “Bốn Tốt”

Và tung hô “Mười Sáu Chữ Vàng”

Tôi nghe thác gào nơi Bản Giốc

Và Hoàng Sa căm uất sấm gầm

 

      Ngày Nguyễn Phú Trọng yết kiến Hồ Cẩm Đào

                          15 tháng 10 năm 2011

 

 

 

 

ĐẤT NƯỚC 

MANG HÌNH NGƯỜI NẰM KHÓC

* Tặng ông Tổng Bí thư đồng hương

 

Đất nước tôi

Có hình người nằm

Mang vết thương

Ngang bụng

 

Thuở Sông Gianh

Thời Cửa Tùng ….

 

Hè nhau chữa lành vết thương

Người hô lấp sông Bến Hải

Người thề đốt cháy Trường Sơn

 

Dòng dã mấy mươi năm

Đài vinh quang xây xác người

Xương trắng nối cầu Hiền Lương

Máu đỏ xuyên thông đường Hồ Chí Minh

 

                            *

Vang vang trời câu hát thông thênh bờ cõi

Nước non ta nay liền một giải

Từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mâu

Vĩnh viễn sạch bóng thù, đất nước thành đồng kiên vững mãi mai sau

 

Nhưng nắng chửa ửng hồng đã mây sập tối

Niềm vui qua thật mau

Nghe hai đảng hè nhau chung tầm cao vĩ đại

Giật mình nhìn lại

Đất nước tôi tróc mấy mảng đầu

Nam Quan

Bản Giốc …

 

Đất nước bây giờ mang hình người nằm khóc!

 

Nỗi nhục này hơn mấy nhục xưa

Nỗi đau này hơn mấy đau xưa

 

Phác thảo ngày ký kết Hiệp dịnh Biên giới Việt Trung (12/99). Hoàn chỉnh ngày Tuyên bố chung Nguyễn Phú Trọng – Hồ Cẩm Đào (10/11)

 

 

 

NHỚ HỒ DZẾNH

 

Bây giờ nhớ nhà châm điếu thuốc

Ông thấy khói lên quện áng mây nào?

Đất và Biển chỗ còn, chỗ mất

Ông có cùng như tôi xót đau? (*)

 

(*) Nhà văn Hồ Dzếnh cùng sinh ở Thanh Hóa quê tôi nhưng là người minh hương

 

 

 

 

NGHE VANG VỌNG LỜI XƯA

 

Thủng một khoảng trời, đâu còn thấy Nam Quan

Nước mắt cạn rồi, khô dòng suối Phi Khanh

 

Hãy đốt lửa cho lòng Sát Thát

Cho cáo Bình Ngô dựng sóng Biển Đông

 

        Ngày Trung Quốc tuyên bố thành lập Tam Sa

                    24 tháng 7 năm 2012

 

                                                            NGUYỄN THANH GIANG