Thơ xướng của Bùi Minh Quốc

 

TRÍ THỨC NGÀY NAY

Trí thức hay là Trí ngủ đây

Thức mà như ngủ, mặc đời lay

Ngủ mà giả bộ như người thức

Thức thật làm sao thoát đoạ đầy ?

 

Ðà Lạt  3 -.2.- 1998

 

 

Thơ hoạ của Nguyễn Thanh Giang

 

KHÚC HOẠ TG- I

Trí thức Việt nam vẫn thức đây

Niềm tin vẫn vững chẳng lung lay

Ô dôn dẫu thủng tầng cao ám

Rừng sẽ xanh cây, biển vẫn đầy

 

KHÚC HỌA TG- II

Ai ngủ ta nay vẫn thức đây

Hơi thở làm cơn gió chuyển lay

Nhịp tim dóng dả hồi trống thúc

Gọi một tương lai ánh sáng đầy

 

?KHÚC HOẠ TG- III

Biết đến bao giờ mới tới đây

Con đường Cộng sản gió lay lay

Liềm búa Công Nông tay trĩu nặng

Máu đẫm hoàng hôn, nước mắt đầy?

 

KHÚC HOẠ TG- IV

Người của ta yêu hãy lại đây

Chiếc sân khấu chật dẫu lung lay

Vũ điệu Tự do ta cứ múa

Trống đã rung theo, nhạc sẽ đầy

 

KHÚC HOẠ TG- V

Người ở Lâm Ðồng, ta ở đây

Thấy hàng liễu đỏ dập dờn lay

Biết chăng ta gửi tình theo gió

Chao động Xuân Hương sóng sánh đầy

 

Hanoi  25-26.- 3.- 1998